Bouwkundige vooropnames

De Bouwkundige vooropnamen van FD advies.

Bij bouwactiviteiten in uw nabije omgeving kan bouwkundige schade aan uw woning of bedrijfspand ontstaan. De gevolgen van heiwerkzaamheden, bronbemalingen en ontgravingen zijn vaak alleen maar waarneembaar met specifieke meetapparatuur en/of een deskundig oog.

Waarom een Bouwkundige vooropname?

Scheuren en verzakkingen tijdens werkzaamheden zoals heien, rioleringen, overige grondwerken en bronbemalingen, damwandvoorzieningen enzovoorts ontstaan soms al na enkele weken, maar meestal pas na maanden of zelfs jaren. Een bouwkundige vooropname vereenvoudigt de bewijslast. Het is daarom aan te bevelen een volledige rapportage bij een notaris te deponeren.

Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor aanvang van de werkzaamheden de bouwkundige staat van de belendende gebouwen vastgelegd.

U kunt zich veel zorgen en een (juridische) lijdensweg besparen door in voorkomende gevallen tijdig een deskundige in te schakelen voor een bouwkundige vooropname. FD advies beschikt op dit gebied over de benodigde deskundigheid en ruime ervaring.

want u kent ongetwijfeld het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen…………………

Werkwijze.

Voorafgaand aan dit technische onderzoek kan FD advies u als opdrachtgever adviseren over het werkgebied waarbinnen de vooropname dient te worden uitgevoerd.

Wordt er besloten tot een bouwkundige vooropname, dan stellen we de betrokken eigenaren of bewoners vooraf schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop de vooropname plaatsvindt. Ook beargumenteren we de noodzaak van een vooropname. Mogelijke gebreken in de opstallen worden nauwkeurig geïnventariseerd en fotografisch vastgelegd. Desgewenst kan deze informatie ook digitaal worden aangeleverd.

U ontvangt een compleet rapport in tweevoud, dat u desgewenst bijeen notaris kunt deponeren.